8 November, 2018

Op 8 oktober jongstleden heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan over resultaatgericht beschikken door de gemeente Steenbergen. We informeren u graag over de consequenties van deze uitspraak voor het beleid en contractafspraken Wmo begeleiding van gemeenten en aanbieders binnen de regio Alkmaar.

Overwegingen CRvB
De CRvB overweegt dat de gemeente Steenbergen in strijd heeft gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel door niet in de beschikking of het leveringsplan het aantal uren huishoudelijke ondersteuning te benoemen. Daarnaast oordeelt de CRvB dat beleidsregels hierover gebaseerd moeten zijn op objectieve criteria, steunend op deugdelijk onderzoek.

Resultaatgericht financieren Wmo begeleiding in de regio Alkmaar
Met ingang van 2017 zijn in de regio Alkmaar contracten afgesloten op grond van resultaatgericht indiceren en sturen. De gemeenten stellen vast welk resultaat de inwoner kan behalen met de benodigde ondersteuning. De complexiteit en intensiteit van de ondersteuning aan de inwoner zijn bepalend voor het ondersteuningsarrangement dat geïndiceerd wordt. Inwoners ontvangen een beschikking van de gemeente, waarin onder andere is opgenomen:
- In welk arrangement de inwoner valt.
- Aan welke doelen en resultaten gewerkt wordt.
- Op welke ondersteuningsinzet van de aanbieder - welke vertaald is in een bandbreedte aan uren of dagdelen - de inwoner kan rekenen.

Vragen
De vraag is nu wat het feit, dat het aantal uren ondersteuning in de beschikking moet worden vermeld, betekent voor het resultaatgericht indiceren. Daarnaast is het de vraag of gemeenten op basis van deze uitspraak hun beleid moeten wijzigen en de inkoop moeten herzien. Momenteel zijn veel betrokkenen bezig om de uitspraak van de CRvB te interpreteren en te vertalen. Zo ook de VNG en het Ministerie van VWS.

Advies VNG en VWS
VNG en VWS adviseren gemeenten en aanbieders om geen overhaaste stappen te nemen om het beleid te wijzigen of contracten op te zeggen. Aangeraden wordt het huidige beleid voort te zetten en contractafspraken te handhaven. Het is nu primair van belang dat de continuïteit van de ondersteuning voor inwoners gewaarborgd blijft. Bovendien is de verwachting dat de CRvB in december, in een zaak waarbij een andere gemeente betrokken is, een uitspraak doet die veel raakvlakken heeft met de voorliggende uitspraak. Op basis van beide uitspraken kunnen bredere effecten voor regelgeving en gemeentelijk beleid worden beoordeeld. Dan kunnen ook bovenstaande vragen beter worden beantwoord. De VNG is voornemens om nog in 2018 een informatiebijeenkomst te organiseren voor gemeenten.

Hoe verder: nieuwe aanbestedingen 2020
Regio Alkmaar volgt het advies van de VNG en VWS op en voert geen acute wijzigingen door. De zorgcontinuïteit voor inwoners staat hierbij voorop. De regio is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbestedingen ambulante begeleiding en dagbesteding, Beschermd thuis en Beschermd wonen. Eventuele noodzakelijke beleidswijzigingen naar aanleiding van deze uitspraken worden uiteraard meegenomen in de nieuwe aanbestedingen. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen en indien noodzakelijk zullen wij toelichtingen verzorgen tijdens informatiebijeenkomsten in het 1ste kwartaal van 2019.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, verzoeken wij u deze te stellen aan Renee Schuit, programmamanager Wmo van Netwerkorganisatie regio Alkmaar via reneeschuit@debuch.nl.