De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt meerdere malen per jaar.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

 • Nieuwsbrief juni 2024
  Onderwerpen: analyse zorglandschap, valse VOG’s, pilot verlengingen, strategisch partnerschap, start leertafel Verklarende Analyse, stand van zaken ontwikkeltafels, zak- en kleedgeld, onderzoek prestatielevering en cliëntervaring, bedrijfsvoeringstoets en aanpassingen perceelbeschrijvingen.
   
 • Nieuwsbrief februari 2024
  Onderwerpen: aanpassingen perceelbeschrijvingen en aanbestedingsdocumenten, productieverantwoording 2023, aanleveren financiële stukken 2022 en 2023 bij DigiMV, contractmanagement 2024 en nieuwe functionaliteiten in de Beschikbaarheidswijzer.
   
 • Nieuwsbrief november 2023
  Onderwerpen: ontwikk​​​​eling en aanbesteding nieuwe verblijfsproducten, fout in productbeschrijving product 45R03, tarieven 2024, nieuwe contractmanager Kitty Cree, update Ontwikkeltafels, jeugdhulp na 18 jaar, pilot verlengingen en pilot kostenbewustzijn, CBS spiegelrapportages, melden van 'niet-pluis'-gevoel, animatievideo aanvragen jeugdhulp en de toezichthouders stellen zich voor.
   
 • Nieuwsbrief juli 2023
  Onderwerpen: nieuwe afkorting NORA, de jeugdhulpmarkt op 14 september, perspectiefplan 18+, het transferpunt, ontwikkelingen bedrijfsvoering en berichtenverkeer, de verwijsindex (VIN), aandachtspunten en ontwikkelingen in de Beschikbaarheidswijzer, inzet van een onderaannemer, ontwikkeltafels in volle gang, doorontwikkeling van de productbeschrijvingen, intensiteit dagdelen bij zware groepsproducten en diplomafraude, VOG-fraude en registraties.
   
 • Nieuwsbrief april 2023
  Onderwerpen: nieuw aanvraagformulier jeugdhulp, ontwikkelingen bedrijfsvoering en berichtenverkeer, kenmerken in de Beschikbaarheidswijzer, regiebehandelaar, hoofd- en onderaannemerschap, doorontwikkeling perceelbeschrijvingen, Contractstandaarden Jeugd, Regionaal Expertise Team (RET), herverdeling accounts contractmanagers, geslaagde inspiratiesessies jeugdhulp, implementatie contract jeugdhulp en Jeugdhulpmarkt - 14 september 2023.
   
 • Nieuwsbrief december 2022
  Onderwerpen: aanleveren contractstukken, hoofd- en onderaannemerschap 2023-2030 (2033), hoofd- en onderaannemerschap  voor de huidige IBP's, nieuw aanvraagformulier jeugdhulp, jeugdhulpkaart en terugblik meet & greet.
   
 • Nieuwsbrief november 2022
  Onderwerpen: meet & greet 24 november, wijzigingen Nota van Inlichtingen (NvI), 

  beperkte leemten in zorgaanbod, overzicht gecontracteerde aanbieders, document tarievenonderzoek HHM, dialoog- en onderhandelingsfase jeugdhulp met verblijf, Beschikbaarheidswijzer per 1-1-2023, review/feedback mogelijkheid binnen de Beschikbaarheidswijzer, tussentijdse afrekening tariefsverhoging IAJ 2022, aanbesteding JeugdzorgPlus, aanbieder verplicht om in batch declaraties te sturen, zorgmakelaar voor de gecertificeerde instellingen, Zorgring-account, stop zorg-bericht per 1-1-2023, berichtenverkeer Heerhugowaard en Langedijk per 2023 niet meer mogelijk, perspectiefplan 17 jaar en naamswijziging Triversum.

 • Nieuwsbrief juni 2022
  Onderwerpen: iWmo en iJw, regionaal expertteam (RET), uitfasering declaratieberichten 303 en 304, inkoop jeugdhulp 2023, aanbesteding JeugdzorgPlus, no-show, regievoering binnen de jeugdhulp, aanmelden jongeren voor Transferwoningen, Beschikbaarheidswijzer: update en updrage gegevens en sublocaties aangeven. 
   
 • Nieuwsbrief december 2021
  Onderwerpen: tarieven 2022, inkoop 2023,  jaarverantwoording in de zorg, start uitvoering bedrijfsvoeringstoetsen, woonplaatsbeginsel, transferpunt, fusie Langedijk en Heerhugowaard, productieverantwoording 2021, iWmo/iJw, uitfaseren declaratieberichten 303 en 304 en goed nieuws over de Beschikbaarheidswijzer.
   
 • Nieuwsbrief september 2021
  Onderwerpen: inkoop jeugdhulp 2023, toetsen bedrijfsvoering, iStandaarden 3.1, toezichthouders gemeente Alkmaar en BUCH-gemeenten, E-learning Verwijsindex VIN en aanmeldprocedure Transferpunt Wonen voor jongvolwassenen.
   
 • Nieuwsbrief juni 2021
  Onderwerpen: covid-vaccinaties, inkoop ambulant en verblijf 2022, jeugdhulp vanaf 2023, wat hoort er in een ondersteuningsplan, verlenging van indicaties, KetenTestOmgeving, besluit Verzoek om Wijziging, aanleveren start- en stopberichten, nieuwe versie Regionaal administratieprotocol, Beschikbaarheidswijzer en Verwijsindex.
   
 • Nieuwsbrief december 2020
  Onderwerpen: tarieven 2021, afrekening coronasteun, afrekening 2020, start-/stopbericht, berichtenverkeer 3.0, vervangen bestaande toewijzingen, besluit Verzoek om Wijziging, afsprakenkaart, compensatie meerkosten verlengd, informatie over VVRA en update over de Beschikbaarheidswijzer.
   
 • Nieuwsbrief februari 2020
  Onderwerpen: informatiedeling met lokale (jeugd)teams, beschikbaarheidswijzer, even voorstellen: Betty Pols, productieverantwoording 2019, overgang naar versie 2.4 berichtenverkeer en uitnodiging inspiratie- en netwerkbijeenkomst.
   
 • Nieuwsbrief september 2019
  Onderwerpen: contractverlengingen ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf, indexering tarief 2020, aspecifiek toewijzen, nieuwe aanbieders sinds 1 januari 2019, nieuwe app: de Beschikbaarheidswijzer en update transformatiefonds.
   
 • Nieuwsbrief maart 2019
  Onderwerpen: no-show niet meer declarabel, mixtarief ongewijzigd, gecontracteerde gecertificeerde instellingen, spelregels transformatieagenda, goed nieuws voor pleegouders, terugblik inspiratievloer, jeugdhulp event, 'loodgieterslijst' en verslag tussenevaluatie integrale ambulante jeugdhulp.
   
 • Nieuwsbrief december 2018
  Onderwerpen: aanvraag transformatiefonds toegekend, terugblik conferentie jeugdhulp, stand still periode, berichtenverkeer, landelijk accountantsprotocol, jaarafsluiting, continuering overeenkomsten, terugblik informatieavond vrijgevestigden en verwijsindex.
   
 • Nieuwsbrief oktober 2018
  Onderwerpen: conferentie jeugdhulp, transformatieplan, afrekening 2018, verlengen IBP, uitvraag spiegelrapportage, stand still berichtenverkeer, programmamanager passend onderwijs, even voorstellen en week van de pleegzorg.
   
 • Nieuwsbrief juli 2018
  Onderwerpen: proces aanmelden Transferpunt is veranderd, woonplaatsbeginsel en gegevensverwerking: hoe gaan wij hier mee om?
   
 • Nieuwsbrief april 2018
  Onderwerpen: jeugdgids, stand van zaken transformatieopgaven, jeugdhulptarieven definitief, werken met de vernieuwde bekostiging, onderzoek knelpunten in de keten, VakantieFUN, informatiesessies ambulante jeugdhulp, periodiciteit in declaraties, nieuwe website, bovenregionale samenwerking, werksessie verblijf, bijeenkomst rollen in de veiligheidsketen, jeugdhulp in gezinsvormen en vacature inkoop- en contractmanager jeugdhulp.