Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeenten dienen onder andere ervoor te zorgen dat er kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulpaanbod is. De jeugdhulpdoelgroep bestaat uit jongeren tot 18 jaar. Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor jongeren die jeugdhulp nodig hebben.

Contract met de regio
Bent u jeugdhulpaanbieder en heeft u een contract met de regio Alkmaar? Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld productcodes of het berichtenverkeer? Kijkt u dan op de pagina Contract jeugdhulp.

Jeugdhulpkaart (versie dec 2022)

Jeugdhulp in de regio Alkmaar
Regio Alkmaar onderscheidt vrij toegankelijke en niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Niet vrij toegankelijke jeugdhulp is jeugdhulp waarvoor een verwijzing door de (huis)arts, bepaling jeugdhulp (van een instelling op het gebied van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) of toekenning/indicatie van de gemeente nodig is. Binnen de niet vrij toegankelijke jeugdhulp onderscheidt  de regio Alkmaar vier zorgvelden: crisis, gedwongen kader, jeugdhulp met verblijf en ambulante jeugdhulp.

Zorgveld crisis
De aanbesteding van de integrale bovenregionale crisisdienst is op 29 juni 2017 gepubliceerd op TenderNed, zie hier.

Zorgveld gedwongen kader
De reeds lopende overeenkomsten met de instellingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden voor het jaar 2018 met één jaar verlengd.

Zorgveld jeugdhulp met verblijf
Tot verblijf wordt alle hulp gerekend die op productcodeniveau onlosmakelijk verbonden is met overnachtingen van een jeugdige elders dan thuis. Dagbesteding, dagverblijf en dergelijke wordt gerekend tot de ambulante jeugdhulp.

Zorgveld ambulante jeugdhulp
Op basis van het toelatingsdocument wordt de ambulante jeugdhulp gecontracteerd. Tot de ambulante jeugdhulp wordt alle jeugdhulp gerekend die geen jeugdhulp met verblijf is.

Meldpunt zorgfraude 
Heeft u als professional zorgen over een situatie bij een collega aanbieder? Dan kunt u via de website van de Nederlandse Zorgautoriteit een melding doen. Zie hier: meldingsformulier zorgprofessional.

18-/18+
Jeugdhulpaanbieders en jongeren starten – vanaf 16 jaar – met voorbereidingen op volwassenheid. Op 17,5 jarige leeftijd moet duidelijk zijn hoe de continuïteit is geregeld op het gebied van wonen, inkomen, werk/opleiding of dagbesteding en eventuele zorg of ondersteuning. De jeugdhulpaanbieder stuurt zo snel als mogelijk, uiterlijk op 17,5 jaar een 17,5 jarigenplan (perspectiefplan) naar de gemeente. Waar nodig worden afspraken gemaakt over vervolghulp of ondersteuning met de gemeentelijke toegang (lokale teams) van de verantwoordelijke gemeente. Voor informatie over het regionale project ‘Aansluiting 18-/18+’ kunt zich wenden tot Niek Fransen, beleidsadviseur jeugd bij de gemeente Alkmaar, via nfransen@alkmaar.nl.

Perspectiefplan / 17,5 jarigenplan