Terugblik Inspiratievloer 'Jeugdhulp in gezinsvormen'

14 January, 2019

Op donderdag 29 november 2018 vond in de GAS!Fabriek te Alkmaar de inspiratievloer ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ plaats. Dit was een initiatief vanuit Regio Alkmaar. De inspiratievloer stond in het teken van inspireren, innoveren en initiatieven nemen. Met als gezamenlijk doel: het realiseren van jeugdhulp ‘zo thuis mogelijk’. Benieuwd naar deze bijeenkomst? Bekijk dan hier de beelden.

 

Regionale actieagenda

Aanleiding voor het organiseren van deze inspiratievloer is de regionale actieagenda ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ (JiG). Deze is in samenwerking met JiG-aanbieders tot stand gekomen en in februari 2018 vastgesteld door Regio Alkmaar. Wij spreken van ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’, omdat hieronder een veelkleurig palet aan opvang- en opgroeivormen valt zoals pleeggezinnen, gezinshuizen, meeleef- en netwerkgezinnen. Met deze actieagenda willen we extra focus leggen op het belang van ‘Jeugdhulp in gezinsvormen’ en willen we gezamenlijk een positieve verandering realiseren op de thema’s: 

1. Samenwerking en verbinding

2. Werving en behoud

3. Naar voren!

4. Ondersteun en faciliteer

5. 18 en dan?

Lees verder

Nieuwsbrief jeugdhulp - december 2018

24 December, 2018

Onderstaand vindt u de vierde nieuwsbrief jeugdhulp. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: aanvraag transformatiefonds toegekend, terugblik conferentie jeugdhulp, stand still periode berichtenverkeer, berichtenverkeer jeugdhulp 2.3, landelijk accountantsprotocol, jaarafsluiting 2018, continuering overeenkomsten jeugdhulp, terugblik informatiebijeenkomst vrijgevestigden en de verwijsindex.

Nieuwsbrief jeugdhulp december 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

De nieuwsbrief jeugdhulp verschijnt vier keer per jaar. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - december 2018

19 December, 2018

Onderstaand vindt u de vierde Wmo-nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: verrekening arrangementsprijzen, tarieven 2019 Wmo begeleiding en Beschermd wonen, invoering abonnementstarief, uitspraak Centrale Raad van Beroep, frequentie BUCH-gemeenten CAK, declareren, berichtenverkeer iWmo 2.3, accountantsprotocol en stand still berichtenverkeer.

Wmo-nieuwsbrief december 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

Persbericht: Gemeenten kiezen Groeimee

10 December, 2018

De gemeenten in de regio Alkmaar - Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest - willen een goede aansluiting tussen jeugdhulp en het voortgezet onderwijs. Wanneer een school signaleert dat er iets aan de hand is met een jongere, is het belangrijk dat zij de weg naar jeugdhulp goed kunnen vinden. Stichting Groeimee mag - minimaal - de komende drie jaar jeugd- & gezinscoaches leveren om deze doelstelling uit te voeren.

Gemeenten in Nederland zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp. Bijna alle jongeren gaan naar school. Het is belangrijk dat leraren/medewerkers in het voortgezet onderwijs de toegang tot jeugdhulp duidelijk en goed kunnen vinden. Normaal gesproken zou een medewerker van school zich moeten richten tot de gemeente waar de leerling woonachtig is. Aangezien middelbare scholen leerlingen hebben uit allerlei gemeenten, is dit soms lastig.

Om het de scholen makkelijker te maken, is er in 2015 een pilot gestart genaamd ‘Jeugd- & gezinscoaches voortgezet onderwijs’. In deze pilot hielpen jeugd- & gezinscoaches scholen bij het signaleren van problemen, het geven van advies en het op weg helpen van jongeren en hun ouders naar hulpverlening in hun eigen gemeente. Het project is naar tevredenheid verlopen en is nu ‘pilot-af’. De aanbesteding voor het werkgeverschap van de jeugd- & gezinscoaches voortgezet onderwijs is gewonnen door Groeimee. De gemeenten zijn blij dat met de keuze voor Groeimee een goede aansluiting van de toegang tot jeugdhulp op het onderwijs geborgd is.

 

Rob Hartings, bestuurder Stichting Groeimee: “We zijn zeer blij dat we deze aanbesteding hebben gewonnen. Bij onze professionals staat het welzijn van de jeugdige, hun ouders en de rest van het gezin voorop. Met ons professionele team van jeugd- en gezinscoaches voortgezet onderwijs bieden wij hen de ondersteuning en advies die zij nodig hebben bij diverse zorgvraagstukken. We zijn meer dan gemotiveerd om ons steentje de komende drie jaar bij te dragen en zien uit naar de samenwerking met gemeenten en onderwijs!”

Lees verder

Gevolgen Wmo begeleiding n.a.v. uitspraak CRvB

8 November, 2018

Op 8 oktober jongstleden heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan over resultaatgericht beschikken door de gemeente Steenbergen. We informeren u graag over de consequenties van deze uitspraak voor het beleid en contractafspraken Wmo begeleiding van gemeenten en aanbieders binnen de regio Alkmaar.

Overwegingen CRvB
De CRvB overweegt dat de gemeente Steenbergen in strijd heeft gehandeld met het rechtszekerheidsbeginsel door niet in de beschikking of het leveringsplan het aantal uren huishoudelijke ondersteuning te benoemen. Daarnaast oordeelt de CRvB dat beleidsregels hierover gebaseerd moeten zijn op objectieve criteria, steunend op deugdelijk onderzoek.

Resultaatgericht financieren Wmo begeleiding in de regio Alkmaar
Met ingang van 2017 zijn in de regio Alkmaar contracten afgesloten op grond van resultaatgericht indiceren en sturen. De gemeenten stellen vast welk resultaat de inwoner kan behalen met de benodigde ondersteuning. De complexiteit en intensiteit van de ondersteuning aan de inwoner zijn bepalend voor het ondersteuningsarrangement dat geïndiceerd wordt. Inwoners ontvangen een beschikking van de gemeente, waarin onder andere is opgenomen:
- In welk arrangement de inwoner valt.
- Aan welke doelen en resultaten gewerkt wordt.
- Op welke ondersteuningsinzet van de aanbieder - welke vertaald is in een bandbreedte aan uren of dagdelen - de inwoner kan rekenen.

Vragen
De vraag is nu wat het feit, dat het aantal uren ondersteuning in de beschikking moet worden vermeld, betekent voor het resultaatgericht indiceren. Daarnaast is het de vraag of gemeenten op basis van deze uitspraak hun beleid moeten wijzigen en de inkoop moeten herzien. Momenteel zijn veel betrokkenen bezig om de uitspraak van de CRvB te interpreteren en te vertalen. Zo ook de VNG en het Ministerie van VWS.

Advies VNG en VWS
VNG en VWS adviseren gemeenten en aanbieders om geen overhaaste stappen te nemen om het beleid te wijzigen of contracten op te zeggen. Aangeraden wordt het huidige beleid voort te zetten en contractafspraken te handhaven. Het is nu primair van belang dat de continuïteit van de ondersteuning voor inwoners gewaarborgd blijft. Bovendien is de verwachting dat de CRvB in december, in een zaak waarbij een andere gemeente betrokken is, een uitspraak doet die veel raakvlakken heeft met de voorliggende uitspraak. Op basis van beide uitspraken kunnen bredere effecten voor regelgeving en gemeentelijk beleid worden beoordeeld. Dan kunnen ook bovenstaande vragen beter worden beantwoord. De VNG is voornemens om nog in 2018 een informatiebijeenkomst te organiseren voor gemeenten.

Hoe verder: nieuwe aanbestedingen 2020
Regio Alkmaar volgt het advies van de VNG en VWS op en voert geen acute wijzigingen door. De zorgcontinuïteit voor inwoners staat hierbij voorop. De regio is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbestedingen ambulante begeleiding en dagbesteding, Beschermd thuis en Beschermd wonen. Eventuele noodzakelijke beleidswijzigingen naar aanleiding van deze uitspraken worden uiteraard meegenomen in de nieuwe aanbestedingen. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen en indien noodzakelijk zullen wij toelichtingen verzorgen tijdens informatiebijeenkomsten in het 1ste kwartaal van 2019.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen, verzoeken wij u deze te stellen aan Renee Schuit, programmamanager Wmo van Netwerkorganisatie regio Alkmaar via reneeschuit@debuch.nl.

Lees verder

Nieuwsbrief Wmo - oktober 2018

18 October, 2018

Onderstaand vindt u de derde Wmo-nieuwsbrief van 2018. In deze nieuwsbrief leest u informatie over: verrekening arrangementsprijzen, perspectiefplan 18-/18+, pilot Beschermd thuis, frequentie BUCH-gemeenten CAK, declareren, berichtenverkeer iWmo 2.3, accountantsprotocol, stand still berichtenverkeer, transferpunt wonen, privacygevoelige informatie en vacature inkoop- en contractmanager/beleidsadviseur Beschermd wonen.

Wmo-nieuwsbrief oktober 2018

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons altijd bereiken via contractmanagement@alkmaar.nl.

Lees verder

De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest kopen onder de naam 
‘Netwerkorganisatie Regio Alkmaar’ gezamenlijk jeugdhulp, Wmo-begeleiding, 
beschermd wonen, vervoer en hulpmiddelen in.