'voor het bemiddelen van cliënten naar een zelfstandige woning'

Pact ‘Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid’

Het Pact is in 2018 gestart met als doel het creëren van een aanbod aan woningen dat aansluit bij de groeiende vraag van cliënten die afhankelijk zijn van zorg of ondersteuning. De regiogemeenten zijn samen met corporaties, zorgorganisaties en welzijnsaanbieders aangesloten bij het Pact. De projectgroep van het Pact komt elke twee maanden bij elkaar, de stuurgroep halfjaarlijks. Het Pact maakt regionale afspraken over het huisvesten van verschillende zorgdoelgroepen. Onder andere jongeren en inwoners die overgaan van Beschermd wonen naar Beschermd thuis. Ook worden afspraken gesloten over de begeleiding en de leefbaarheid van de wijken. Wilt u contact opnemen met het Pact? Projectsecretaris Sandra Boelhouwers is te bereiken via e-mailadres sboelhouwers@alkmaar.nl.

Werkafspraken Wonen in de wijk
Inwoners willen prettig wonen in een wijk, dat geldt ook voor cliënten die nieuw in een wijk komen wonen. Zorgaanbieders bieden hierbij de nodige ondersteuning. Vanuit het Pact zijn de werkafspraken 'Wonen in de wijk’ opgesteld. Met deze werkafspraken wordt duidelijkheid gegeven over het type huurcontract, de verantwoordelijkheden en het belang van een goede integratie in de buurt of wijk. De werkafspraken zijn in 2023 opnieuw vastgesteld. Voor de werkafspraken, klik hier.

Transferpunt
Het Transferpunt faciliteert de uitstroom van mensen die ‘intramuraal verblijven’ naar een zelfstandige woning. Twee doelgroepen hebben de prioriteit: jongeren die uitstromen uit de jeugdzorg en inwoners die uitstromen uit Beschermd wonen. 

Het Transferpunt is in 2018 overgegaan van corporatie Woonwaard naar centrumgemeente Alkmaar. Hierdoor is het mogelijk om de indicatiestelling voor zorg/ondersteuning en de bemiddeling naar een woning in één hand te houden. Jaarlijks stellen corporaties woningen beschikbaar.  De cliënt wordt samen met de begeleider uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt gekeken of de cliënt er daadwerkelijk klaar voor is om zelfstandig met begeleiding te wonen. Voor aanmelding, voorwaarden en meer info, zie:  Transferpunt Wonen - Gemeente Alkmaar

Jongeren
Niet alle jongeren die in een jeugdzorginstelling verblijven (intramuraal) en 18 jaar worden, kunnen terugkeren naar het ouderlijk huis. Er is een groep die nog steeds intensieve ondersteuning nodig heeft en daarom geïndiceerd wordt voor een Wmo-voorziening. Ook is er een groep die ambulante ondersteuning nodig heeft, niet de beschikking heeft over een eigen kamer of woning en niet terug kan keren naar het ouderlijk huis. Voor deze jongeren worden via het Pact en Transferpunt woningen gezocht. Dit zijn bijna altijd tijdelijke jongerenwoningen voor maximaal zeven jaar, zodat zij in die tijd inschrijftijd kunnen opbouwen bij de SVNK en uiteindelijk kunnen doorstromen naar een volwassenwoning.  

Beschermd wonen 
Voor inwoners die uitstromen uit Beschermd wonen (intramuraal, 24-uurstoezicht) naar Beschermd thuis (zelfstandig wonen met ondersteuning en toezicht), is de beschikbaarheid van passende woningen van belang. Voor deze doelgroep worden de woningen met een vast huurcontract aangeboden.