Hoe werkt de loodgieterslijst?

1. Probeer het eerst zelf op te lossen. Suggesties voor aanvullende informatie zijn altijd welkom. E-mail naar contractmanagement@alkmaar.nl.

2. De ‘loodgieterslijst’ vindt u hier: loodgieterslijst. Bel of mail als het niet lukt om voor een cliënt de hulp in hoofd- en onderaannemerschap van de grond te krijgen.

3. Mist er een contactpersoon of kloppen de contactgegevens niet (meer)? U kunt in de loodgieterslijst zelf uw gegevens aanpassen.

Ondertussen werkt de werkgroep aan een manier om het aantal verstoppingen structureel te verminderen. Zoals de evaluatie liet zien, is de grote, dringend nodige stap een betere samenwerking die hulpverleners het leeuwendeel van het administratieve werk uit handen neemt.

Waarvoor is de hoofdaannemer verantwoordelijk?

Voor het voldoen aan de eisen uit het inkooppakket (het toelatingsdocument). Het is een verantwoordelijkheid van de rechtspersoon van de zorgaanbieder (niet van een natuurlijk persoon) naar de opdrachtgever (de gemeente).

Wat houden die verantwoordelijkheden in?

In grote lijnen: zorgen voor een zorgvuldig hulptraject, met een goed diagnostisch proces, een passend hulpverleningsplan, inzet van de juiste professionals met het juiste opleidingsniveau en specialisme, een passende methodiek en een zorgvuldige afronding. Belangrijkste verschil met eerdere regelgeving: de hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de integraliteit van het hulptraject – dus voor de samenhang, maar ook voor de volledigheid van het traject. Het moet de volledige hulpbehoefte van de cliënt dekken, zoals gedefinieerd in de doelgroepbeschrijving, totdat de cliënt zonder verder integrale ambulante jeugdhulp veilig en gezond op kan groeien. Hij kan dus niet een gedeelte van het hulptraject over laten in de veronderstelling dat een tweede hoofdaannemer onder een tweede verwijzing, met een tweede IBP het andere deel van de integrale ambulante jeugdhulp zal uitvoeren. Als zo’n tweede hulptraject door een andere aanbieder nodig is, dan kan de hoofdaannemer die aanbieder als onderaannemer inzetten.

Kan een zorgaanbieder een cliënt weigeren omdat hij geen hoofdaannemer wil zijn?

Ja, dat kan. Als een zorgaanbieder geen hoofdaannemer wil (kan) zijn omdat de problematiek te complex is, of hij het hulptraject niet kan coördineren, dan is dat een legitieme reden om het hoofdaannemerschap niet op zich te nemen. In zo’n geval: overleg met het lokaal team wat te doen. Het doel is dan een andere hoofdaannemer te vinden. Mogelijk kan deze de eerste aanbieder in onderaannemerschap laten werken, misschien kan hij de cliënt volledig overnemen.

Hoe zit het met de uren die een onderaannemer in de hulp investeert?

Deze vallen binnen het IBP van de hoofdaannemer. De hoofdaannemer mag deze uren declareren bij de gemeente, als had hij ze zelf geleverd. Het is aan de hoofdaannemer en de onderaannemer om af te spreken welke vergoeding zij onderling verrekenen. Regio Alkmaar faciliteert (maar is niet verantwoordelijk voor) een convenant tussen aanbieders dat regelt dat aanbieders onderling hun uren factureren zoveel mogelijk conform de afspraken met de regio en tegen dezelfde tarieven.

Waartoe strekt het hoofdaannemerschap zich uit?

Net als het IBP en de regiebehandelaar strekt het hoofdaannemerschap zich uit tot het gehele inkooppakket integrale ambulante jeugdhulp, maar niet daarbuiten. Voor pleegzorg, verblijf en duurzaam ambulante jeugdhulp kunnen er dus andere hoofdaannemers zijn voor dezelfde cliënt.

Wie mag onderaannemer zijn?

Alleen zorgaanbieders die gecontracteerd zijn als zelfstandig hoofdaannemer door regio Alkmaar voor het product integrale ambulante jeugdhulp mogen ook als onderaannemer optreden. Zo is een aantal minimum kwaliteitseisen gegarandeerd en is er een bewerkersovereenkomst voor het delen van gegevens.

Wat te doen als een gewenste onderaannemer geen contract kan krijgen?

Als dat is omdat hij niet aan alle toelatingseisen of uitvoeringseisen kan voldoen, dan zijn verschillende constructies mogelijk waarin toch een samenwerking mogelijk is. Meestal gaat het hier om een wens tot structurele samenwerking met een onderaannemer die een specifiek deel van de dienstverlening aan de hoofdaannemer verzorgt. Deze constructie moet dan worden aangegeven en beschreven in het inkoopdocument ter toetsing door de afdeling inkoop. Tussentijdse inschrijving van zo’n vorm is mogelijk. Meer info? Mail naar contractmanagement@alkmaar.nl.