Het is mogelijk om een andere, niet-gecontracteerde aanbieder in onderaannemerschap zorg te laten uitvoeren onder uw contract. Dit heeft u – indien van toepassing – aangegeven bij het aangaan van de Raamovereenkomst of wilt u gaan doen in de loop van 2018. Onderstaand vindt u de voorwaarden waaronder dit kan.

Onderaannemerschap bij het aangaan van een Raamovereenkomst
Als u bij uw inschrijving heeft vermeld welke derden u als onderaannemer wilt inschakelen voor welk deel van de opdracht – en de onderaannemer voldoet aan de in de inkoopdocumenten genoemde eisen – is het toegestaan een beroep te doen op onderaannemers. U bent als aanbieder volledig aansprakelijk voor het (niet) handelen van ingeschakelde derden.

Onderaannemerschap bij aanbieders met een Raamovereenkomst 2018
Als u in de loop van 2018 besluit tot onderaanneming,  dan is dat mogelijk. U dient zich ervan te vergewissen dat de onderaannemer voldoet aan alle in de inkoopdocumenten en de wet aan zorgaanbieders te stellen eisen, inclusief de eisen en verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Voordat u structureel een onderaannemer inschakelt, dient u hiervan mededeling te doen aan de Netwerkorganisatie regio Alkmaar via e-mailadres: contractmanagement@alkmaar.nl.

'Loodgieterslijst'